Netwerk Groene Bureaus

ngb_009168
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

Aanmelden van bijdragen voor het congres 'Natuur in de omgeving(svergunning): zo doen gemeenten dat'

U kunt via meerdere werkvormen bijdragen aan de verschillende gespreksthema's op het congres. De werkvormen en gespreksthema's zijn hieronder opgenomen. Hier kunt u uw belangstelling voor een of meerdere bijdragen aangeven, samen met de daarvoor benodigde faciliteiten (een eigen ruimte en/of een stand, of geen faciliteiten) en eventueel een inhoudelijke toelichting. U ontvangt dan verdere informatie over de mogelijkheden.
Contact: secretariaat@netwerkgroenebureaus.nl
Zie ook de actuele informatie voor de deelnemers aan het congres.

 

Toelichting op de werkvormen

Presentatie: Overzicht bieden van de inhoud van een onderwerp, overzicht bieden van opgedane ervaringen, geven van een visie op het onderwerp.
Doel: overdracht van kennis

Best practises/bad practises: Ervaringen delen over goed / minder goed gelopen projecten met betrekking tot het onderwerp.
Doel: basis bieden voor discussie over succesvolle werkwijzen

Workshops: Met elkaar vraagstukken aanpakken
Doel: vaardigheden oefenen en verbeteren om vragen en dilemma's aan te pakken

Spreekuur voor advies: Vragen beantwoorden.
Doel: adviseren en wegwijzen naar beschikbare kennis en ervaring

Rondetafelgesprekken: Gespreksleider bij het bespreken van onderwerpen in groepsverband. Onderwerpen liggen vooraf vast.
Doel: maximaal rendement van discussie voor deelnemers

Open Space: Gespreksleider bij het bespreken van onderwerpen in groepsverband. Onderwerpen worden gekozen door de deelnemers.
Doel: maximaal rendement van discussie voor deelnemers

Speeddate: Eén op één gesprekken met deelnemers.
Doel: elkaar leren kennen, kennisuitwisseling

Standje organisatie/thema: Presenteren van een organisatie / onderwerp.
Doel: kennismaken, profileren.

De gespreksthema's zijn hieronder opgenomen en samengevat in dit overzicht waarin ook de beschikbare werkruimten zijn opgenomen.


Voornaam*

ongeldig

Tussenvoegsel

Invalid Input

Achternaam*

ongeldig

Organisatie*

ongeldig

Vestigingslocatie

ongeldig

Email*

ongeldig


De gespreksthema's en de werkvormen


Over gemeentelijke verantwoordelijkheden: de formele rol van de gemeenten bij de omgevingsvergunning onderdeel natuur

Ongeldige invoer

Over gemeentelijke verantwoordelijkheden: wat kan in de praktijk van een initiatiefnemer worden gevergd, wat van de gemeente

Ongeldige invoer

Over afhandeling door het Omgevingsloket: beoordeling van een aanvraag flora- en fauna-activiteit

Ongeldige invoer

Over afhandeling door het Omgevingsloket: beoordeling van een aanvraag N2000-activiteit

Ongeldige invoer

Over afhandeling door het Omgevingsloket: uitvoeren van de volledigheidstoets

Ongeldige invoer

Over afhandeling door het Omgevingsloket: inhoud van de informatieplicht

Ongeldige invoer

Over afhandeling door het Omgevingsloket: valkuilen bij de afhandeling aan het OLO-loket

Ongeldige invoer

Over afhandeling door het Omgevingsloket: gebruik van de effectenindicator soorten

Ongeldige invoer

Over afhandeling door het Omgevingsloket: consequenties van vrijstellingen gedragscodes en generieke ontheffingen

Ongeldige invoer

Over afhandeling door het Omgevingsloket: gebruik van de effectenindicator Natura 2000-gebieden

Ongeldige invoer

Over afhandeling door het Omgevingsloket: betrekken van het bevoegd gezag bij beoordeling aan het loket

Ongeldige invoer

Over afhandeling door het Omgevingsloket: afstemming van voorwaarden voor de verschillende onderdelen van de omgevingsvergunning

Ongeldige invoer

Over afhandeling door het Omgevingsloket: consequenties van het niet-aanvragen van natuurtoestemming

Ongeldige invoer

Over afhandeling door het Omgevingsloket: integratie van de natuurtoestemming in het besluitvormingsproces van de Wabo

Ongeldige invoer

Over afhandeling door het Omgevingsloket: beoordelingscriteria van de provincie bij de behandeling van aanvragen

Ongeldige invoer

Over organisatorisch voorwerk: generieke ontheffing op basis van een soortenmanagementplan

Ongeldige invoer

Over organisatorisch voorwerk: inzet van gedragscodes

Ongeldige invoer

Over organisatorisch voorwerk: gemeentelijke planvorming faciliterend maken voor natuurtoestemming

Ongeldige invoer

Over organisatorisch voorwerk: bestemmingsplannen toetsen op natuureffect

Ongeldige invoer

Over organisatorisch voorwerk: proactieve Omgevingsvisie

Ongeldige invoer

Over inhoudelijk voorwerk: een gunstige staat van instandhouding via gebiedenbeleid

Ongeldige invoer

Over inhoudelijk voorwerk: een gunstige staat van instandhouding via groenbeheer van de openbare ruimte

Ongeldige invoer

Over inhoudelijk voorwerk: een gunstige staat van instandhouding via natuurinclusief ontwerpen

Ongeldige invoer

Over inhoudelijk voorwerk: verbinden van economische initiatieven en het gemeentelijke groenbeleid

Ongeldige invoer

Over inhoudelijk voorwerk: voorwaarden voor natuurtoestemming afstemmen op gemeentelijk beleid

Ongeldige invoer

Over inhoudelijk voorwerk: gemeentelijke betrokkenheid bij N2000-gebieden: de PAS

Ongeldige invoer

Over inhoudelijk voorwerk: Gemeentelijke betrokkenheid bij N2000-gebieden: vaststellen van beheerplannen

Ongeldige invoer

Over inhoudelijk voorwerk: gemeentelijke betrokkenheid bij N2000-gebieden: samenwerking in gebiedsprocessen

Ongeldige invoer

Over inhoudelijk voorwerk: maatschappelijke functies van groen

Ongeldige invoer

Over inhoudelijk voorwerk: vormgeven aan samenwerking tussen partners voor gebiedenbeleid: gemeenten Waterschappen provincies TBOs Soortenbeschermende organisaties

Ongeldige invoer

Over inhoudelijk voorwerk: vormgeven aan samenwerking tussen partners voor actief soortenbeleid: gemeenten provincies soortenbeschermende organisaties TBOs Waterschappen

Ongeldige invoer

Over handhaving: vormgeven aan handhaving door de gemeente

Ongeldige invoer

Over handhaving: beoordeling bij handhaving in hoeverre maatregelen goed zijn uitgevoerd

Ongeldige invoer

Over handhaving: maatschappelijk acceptabele handhaving: stilleggen van projecten

Ongeldige invoer

Over handhaving: afwijken van de voorwaarden van de omgevingsvergunning: consequenties bij handhaving

Ongeldige invoer

Over handhaving: handhaving door provincie: in gebreke blijven van een gemeente

Ongeldige invoer

Over de gemeente als initiatiefnemer: opstellen van een aanvraag

Ongeldige invoer

Over de gemeente als initiatiefnemer: beoordeling van verricht onderzoek

Ongeldige invoer

Suggesies? Graag!

Ongeldige invoer

Verstuur uw bijdragen!
U ontvangt een kopie van uw aanmelding op uw mailadres. Voor info kunt u terecht op secretariaat@netwerkgroenebureaus.nl