Netwerk Groene Bureaus

ngb_009168
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

Het Netwerk Groene Bureaus, brancheorganisatie voor groene adviesbureaus, staat voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging. Voor individuele bureaus én voor de branche als geheel.

Het Netwerk verbindt tweederde van de bij adviesbureaus werkende ecologische adviseurs. Bureaus met ambitie zijn lid van het Netwerk: voor een sterker bedrijf in een sterkere branche.

Het Netwerk biedt de deelnemende adviesbureaus een discussieplatform waar kwaliteitsverbetering en optimalisering van de relatie opdrachtgever-opdrachtnemer centraal staan. Versterking van de contacten tussen bureaus biedt de mogelijkheid om van elkaar te leren, onder meer door praktijkervaringen uit te wisselen.

Activiteiten van het Netwerk

  • werken aan kwaliteit
    Het Netwerk organiseert themabijeenkomsten met leden en met opdrachtgevers over actuele ontwikkelingen in beleid en beheer, waaronder de Kaderrichtlijn Water, Natuurbeschermingswet, Flora- en faunawet, natuurcompensatie, monitoring, vernieuwing van het natuurbeleid, 'procesgericht natuurbeheer' en BREEAM-NL. Ontwikkelingen worden belicht en bediscussieerd vanuit het perspectief van de adviesbureaus: hoe moeten beleid, regelgeving en praktijk geïnterpreteerd worden en wat zijn de consequenties voor het werk van de bureaus. Wat kunnen beleid en regelgeving leren uit de ervaringen van adviesbureaus? En leden leren van elkaar door in informele sfeer te praten over de praktijk van alledag.
  • belangenbehartiging
    Het Netwerk behartigt de belangen van adviesbureaus door discussie aan te gaan met opdrachtgevers, bijvoorbeeld over gunningscriteria en raamcontracten. Uitgangspunt daarbij is dat de marktcondities ook op lange termijn een concurrerende, kwalitatief hoogwaardige en gediversifieerde branche mogelijk maken die aan de maatschappelijke vraag kan voldoen. Ook kan het Netwerk de belangen van individuele leden behartigen, bijvoorbeeld bij onduidelijk verlopen gunningen of oneerlijke concurrentie.
  • praktische ondersteuning
    Het Netwerk geeft praktische ondersteuning aan de leden, bijvoorbeeld bij ontheffingverlening voor de Flora- en faunawet voor flora- en faunainventarisaties en het verplaatsen van planten en dieren. Leden zijn benaderbaar voor andere partijen doordat het Netwerk fungeert als aanspreekpunt voor de branche. Zo benutten overheden het Netwerk om informatie te geven, onder meer over (voorgenomen) regelingen.

 

Onze betekenis in het kort


Netwerk Groene Bureaus in het kort

 

Meer informatie

Aanmelden voor het lidmaatschap?

Meer informatie over het Netwerk Groene Bureaus vindt u in de brochure en de jaarverslagen (2015, 2014, 2013, 2012, 20112010).