Netwerk Groene Bureaus

ngb_009168
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

Het Netwerk Groene Bureaus heeft een procedure vastgesteld voor de behandeling van klachten over zijn leden. Bestuur, klachtencommissie en ledenvergadering geven invulling aan de klachtenprocedure.

Na ontvangst van een klacht tracht het bestuur via een gesprek met partijen tot een oplossing te komen. Sancties kunnen daarvan deel uitmaken. Indien alle betrokkenen instemmen met de oplossing is de klachtprocedure daarmee beëindigd.

Indien een of meerdere partijen het niet eens zijn met de beslissing van het bestuur, kunnen zij daartegen in beroep gaan bij de klachtencommissie.

De uitspraken van het bestuur en de klachtencommissie (vanaf oktober 2012) zijn hieronder opgenomen.

1
(Geanonimiseerd) Bestuursbesluit Netwerk Groene Bureaus 13 december 2012
naar aanleiding van de klacht van [klager] tegen [bureau], ontvangen op [datum] 2012

Het bestuur van het Netwerk Groene Bureaus heeft op 4 december 2012 een klacht van [klager] over het werk van [bureau] besproken met [klager] en [bureau]. In de periode tussen het indienen van de klacht en het gesprek heeft overleg plaatsgevonden tussen [klager] en [bureau] om tot een vergelijk te komen. Op basis van de ingediende klacht, de eigen beoordeling van het bestuur van het werk van [bureau] en het gesprek stelt het bestuur het volgende vast.

Bestuursbesluit

1. Het bestuur van het Netwerk Groene Bureaus heeft geconstateerd dat [bureau] de gedragscode van het Netwerk overtreedt ten aanzien van het onderdeel 'deskundigheid'. Daardoor voldoet [bureau] niet aan de kwaliteitseisen die het Netwerk aan zijn leden stelt.
2. Het bestuur van het Netwerk Groene Bureaus geeft [bureau] de officiële waarschuwing dat kwaliteitsverbetering vereist is.
3. Het bestuur van het Netwerk Groene Bureaus beoordeelt over een jaar of de kwaliteit van het werk van [bureau] verbeterd is en aan de eisen van het Netwerk voldoet. Daartoe verplicht het bestuur van het Netwerk Groene Bureaus [bureau] uiterlijk 13 december 2013 drie rapportages ter beoordeling aan te bieden.
4. Indien over een jaar niet aan de kwaliteitseisen wordt voldaan, zal het bestuur besluiten over de daaraan te verbinden consequenties.
5. Het bestuur van het Netwerk Groene Bureaus verplicht [bureau] deel te nemen aan de themabijeenkomsten van het Netwerk (tenzij zwaarwegende redenen, ter beoordeling van het bestuur, zich daartegen verzetten).

Overige punten

Het bestuur van het Netwerk Groene Bureaus adviseert [bureau] voor het verbeteren van de kwaliteit gebruik te maken van begeleiding door een coach die het werkveld kent.

Het bestuur van het Netwerk Groene Bureaus heeft met instemming geconstateerd dat inmiddels gevolg is gegeven aan het verzoek van de indiener van de klacht om reeds uitstaande of gehonoreerde offertes voor onderzoek die niet voldoen aan [kwaliteitseis] te herzien.

De ontvangen klacht en de maatregelen die het Netwerk heeft genomen naar aanleiding van deze klacht worden gepubliceerd op de website van het Netwerk Groene Bureaus. Publicatie zal plaatsvinden in anonieme vorm waardoor de klacht en maatregelen niet te herleiden zijn tot de indiener van de klacht en tot het betreffende bureau.

Mogelijkheid voor bezwaar

[bureau] kan tegen de beslissing van het bestuur in beroep gaan bij de klachtencommissie. Het beroep moet binnen zes weken na verzending van de beslissing door het bestuur bij de klachtencommissie worden ingediend. De klachtencommissie is te bereiken via secretariaat@netwerkgroenebureaus.nl

2
(Geanonimiseerd) Bestuursbesluit Netwerk Groene Bureaus 10 mei 2013 naar aanleiding van de klacht van [klager] tegen [bureau], ontvangen op [datum] 2012

Het bestuur van het Netwerk Groene Bureaus heeft kennis genomen van  het intrekken van de ingediende klacht tegen [bureau]. Daarmee is voor het bestuur de klacht afgehandeld.

De aanleiding tot de klacht was een veronderstelde uitspraak over de deskundigheid van een collegabureau. De betreffende uitspraak bleek echter niet gedaan.

3
(geanonimiseerd) Bestuursbesluit Netwerk Groene Bureaus naar aanleiding van de klacht van [bureau] tegen [bureau], ontvangen op [datum] 2013

Het bestuur van het Netwerk Groene Bureaus heeft op 23 oktober 2013 een klacht van [bureau] over het [rapport] van [bureau] besproken met [gespreksdeelnemers]. Op basis van de ingediende klacht, de eigen beoordeling van het bestuur van het werk van [bureau] en het gesprek stelt het bestuur het volgende vast.

Bestuursbesluit
1. Het bestuur van het Netwerk Groene Bureaus heeft geconstateerd dat [bureau] in de betreffende rapportage onvoldoende voldoet aan de eisen van de gedragscode met betrekking tot "een inhoudelijk verantwoorde advisering, zowel ten aanzien van de belangen van de opdrachtgever, de maatschappij als de natuur".
2. Het bestuur van het Netwerk Groene Bureaus acht betere borging van de navolgbaarheid en volledigheid van rapportages via aanpassing van interne procedures en/of verbetering van de naleving van bestaande interne procedures door [bureau] noodzakelijk. Het verbeterplan ziet het bestuur graag ter informatie tegemoet.
3. Het bestuur van het Netwerk Groene Bureaus ziet geen aanleiding voor sancties nu aanpassing van de rapportage heeft plaatsgevonden.

Overige punten
Het bestuur van het Netwerk Groene Bureaus heeft geconstateerd dat de wijze van formulering van de klacht (toonzetting en woordgebruik) een inhoudelijke bespreking van de klacht - met kwaliteitsbevordering als doel - in de weg heeft gestaan.

De ontvangen klacht en het bestuursbesluit naar aanleiding van deze klacht worden gepubliceerd op de website van het Netwerk Groene Bureaus. Publicatie zal plaatsvinden in anonieme vorm waardoor de klacht en maatregelen niet te herleiden zijn tot de indiener van de klacht en tot het betreffende bureau.

4
(geanonimiseerd) Bestuursbesluit Netwerk Groene Bureaus naar aanleiding van de klacht dd. 14 februari 2014 van [klager] tegen [bureau] 24 april 2014

Het bestuur van het Netwerk Groene Bureaus ontving op 14 februari 2014 een klacht van [klager] over de [bureau] naar aanleiding van het rapport …. De klacht betreft het in aanzienlijke mate letterlijk overnemen van teksten en van figuren zonder bronvermelding uit een rapportage van [klager].

Op 6 maart 2014 heeft de [bureau] op deze klacht gereageerd. Daarbij geeft de [bureau] aan de situatie ten zeerste te betreuren en niet in overeenstemming te achten met de gedragscode van het Netwerk. [bureau] heeft zijn excuses aangeboden aan [klager] en zal de rapportage aanpassen en in de kwaliteitsborgingsprocedure het juist citeren en bronvermelding benadrukken. Op basis van de ingediende klacht van [klager] en de reactie daarop van [bureau] stelt het bestuur het volgende vast.

Bestuursbesluit
1. Het bestuur van het Netwerk Groene Bureaus heeft geconstateerd dat [bureau] in de betreffende rapportage niet voldoet aan de eisen van de gedragscode voor wat betreft "De leden stellen werk van collega’s niet voor als eigen werk".
2. Het bestuur acht een zorgvuldiger omgaan met het intellectueel eigendom van andere leden - waar een juiste citatie en bronvermelding een onderdeel van is - via aanpassing van interne procedures en/of verbetering van de naleving van bestaande interne procedures door [bureau] noodzakelijk. Het bestuur ontvangt graag een rapportage over uitgevoerde acties die deze klachten voorkomen.
3. Het bestuur verlangt aanpassing van de wijze van rapporteren in overleg met [klager].
4. Het bestuur ziet geen aanleiding voor verdere sancties nu uit de klacht geen structurele handelwijze blijkt, [bureau] de tekortkoming direct erkend heeft, excuses heeft aangebonden, de wijze van rapporteren in overeenstemming met [klager] heeft aangepast en de kwaliteitsborgingsprocedure zal aanpassen.

Overige punten
De ontvangen klacht en het bestuursbesluit naar aanleiding van deze klacht worden gepubliceerd op de website van het Netwerk Groene Bureaus. Publicatie zal plaatsvinden in anonieme vorm waardoor de klacht en maatregelen niet te herleiden zijn tot de indiener van de klacht en tot het betreffende bureau.

Mogelijkheid voor bezwaar
[klager] en [bureau] kunnen tegen de beslissing van het bestuur in beroep gaan bij de Klachtencommissie. Het beroep moet binnen zes weken na verzending van de beslissing door het bestuur bij de Klachtencommissie worden ingediend. De Klachtencommissie is te bereiken via secretariaat@netwerkgroenebureaus.nl.

5
(geanonimiseerd) Bestuursbesluit Netwerk Groene Bureaus naar aanleiding van de klacht dd. 26 februari 2015 van [klager] tegen [bureau], 15 april 2015

Het bestuur van het Netwerk Groene Bureaus ontving op 26 februari 2015 een klacht van [klager] over [bureau] naar aanleiding van [onderwerp]. De klacht betreft het niet-voldoen aan de gedragscode van het Netwerk Groene Bureaus ten aanzien van deskundig, verantwoord, respectvol en integer adviseren.

Op 26 maart 2015 besprak het bestuur van het Netwerk (Johan Burger, Lennart Turlings en Bas van Leeuwen) de klacht met de indieners van de klacht en het bureau. In het gesprek werd de klacht voor wat betreft de advisering door [bureau], samengevat in de volgende punten:
- de onderbouwing van uitspraken over groot openbaar belang, locatie alternatieven en de aanpassingen daarin in opeenvolgende rapportages;
- de effecten van de ingreep op de aanwezige [soort].

Bestuursbesluit
-
Het bestuur constateert dat de besproken rapportage onvoldoende duidelijkheid biedt over de  verantwoordelijkheid voor daarin opgenomen uitspraken over groot openbaar belang en locatie alternatieven. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij […] wat niet wordt vermeld in de rapportage.
- Het bestuur constateert dat de advisering over de effecten van de ingreep gebaseerd is op een goede ecologische benadering, transparant is beschreven en voor toetsing is voorgelegd aan RVO.nl. Voor de - op basis van de conclusies van de advisering aanwezige - optie om een dergelijke toetsing niet te laten uitvoeren, is niet gekozen.
- Het bestuur constateert dat de effectbeoordeling berust op gegevens over […] in een publicatie van 2007. Een veldbezoek heeft niet plaatsgevonden; de aanwezigheid van […] is hiermee niet afdoende vastgesteld.
- Het bestuur constateert ten aanzien van de gedragscode dat sprake is van verantwoord, respectvol en integer adviseren.
- Het bestuur constateert dat de advisering tekortschiet voor wat betreft de verantwoording van opgenomen uitspraken en de actualiteit van gebruikte gegevens (artikel 1.3 van de gedragscode, onderdeel deskundigheid).
- Het bestuur vraagt [bureau] in toekomstige rapportages
     o  een goede verantwoording te geven voor opgenomen uitspraken en
     o  gegevens te gebruiken die voldoen aan eisen van actualiteit.
- Het bestuur vraagt [bureau] ter voldoening van de klacht:
     o  zijn opdrachtgever te informeren over de genoemde tekortkomingen in de advisering
     o  te zorg te dragen voor actuele informatie over […] en de opdrachtgever te informeren over de juridische consequenties van het gebruik van niet-actuele gegevens dan wel de conclusies die op deze informatie zijn gebaseerd, in te trekken.

Het bestuur ziet, indien [bureau] op bovengenoemde wijze aan de klacht voldoet, geen aanleiding tot verdere sancties aangezien er geen aanleiding is te veronderstellen dat de tekortkomingen in de advisering een structureel karakter hebben.

Bekendmaking
Het staat beide partijen vrij bekendheid te geven aan de uitspraken van het bestuur van het Netwerk Groene Bureaus.
De ontvangen klacht en het bestuursbesluit naar aanleiding van deze klacht worden gepubliceerd op de website van het Netwerk Groene Bureaus. Publicatie zal plaatsvinden in anonieme vorm waardoor de klacht en maatregelen niet te herleiden zijn tot de indiener van de klacht en tot het betreffende bureau.

Mogelijkheid voor bezwaar
Beide partijen kunnen tegen deze beslissing van het bestuur in beroep gaan bij de Klachtencommissie. Het beroep dient binnen zes weken na verzending van deze beslissing bij de Klachtencommissie te worden ingediend. De Klachtencommissie is te bereiken via secretariaat@netwerkgroenebureaus.nl

6
(geanonimiseerd) Bestuursbesluit Netwerk Groene Bureaus naar aanleiding van de klacht dd. 21 oktober 2015 van [klager]  over [bureau], 8 maart 2016

Het bestuur van het Netwerk Groene Bureaus ontving op 21 oktober 2015 een klacht van [klager]  over [bureau] naar aanleiding van in 2014 uitgevoerd natuuronderzoek t.b.v. …. De klacht betreft het 'niet-onderzoeken van een gebied waarvan bekend is dat dit als foerageergebied voor vleermuizen dienst doet'. Bij de klacht wordt gerefereerd aan artikel 4. van de gedragscode van het Netwerk Groene Bureaus dat betrekking heeft op integriteit.

Na de ontvangstbevestiging op 21 oktober 2015 is de reactie van [bureau] op 12 november 2015 toegestuurd aan [klager]. In de reactie geeft [bureau] aan welke 'leermomenten' zij voor toekomstige advisering ontlenen aan de klacht. De [klager] acht 'in dat opzicht' zijn klacht tot tevredenheid beantwoord. Wel zet de [klager] vraagtekens bij de interne kwaliteitscontrole van [bureau].  
 
Bestuursbesluit
Het bestuur constateert dat
•    de rapportage onvoldoende duidelijk maakt dat het betreffende onderzoek is uitgevoerd en daarmee de advisering onvoldoende navolgbaar is;
•    de rapportage daarmee ruimte geeft om het toeschrijven naar een wenselijke uitkomst te veronderstellen;
•    [bureau] de tekortkomingen (h)erkent;
•    [bureau] adequate 'leermomenten' voor toekomstige advisering heeft ontleend aan de klacht en
•    de tekortkomingen van de rapportage niet zijn opgemerkt bij de interne kwaliteitscontrole van [bureau].  

Het bestuur vraagt [bureau]     
•    de interne kwaliteitscontrole - zoals voorgenomen - aan te scherpen op de geconstateerde leerpunten en
•    de interne kwaliteitscontrole kritisch te bezien op andere mogelijke verbeterpunten, gebruik makend van de leerpunten die voortkomen uit de ledentoetsing van het Netwerk Groene Bureaus.

Het bestuur zal bij de toekomstige reguliere toetsing van [bureau], als onderdeel van de interne kwaliteitsborging, extra aandacht aan de toepassing van de leerpunten besteden.

Het bestuur ziet, indien [bureau] op bovengenoemde wijze aan de klacht voldoet, geen aanleiding tot sancties: er is geen aanleiding te veronderstellen dat de tekortkomingen in de advisering een opzettelijk dan wel structureel karakter hebben.

Bekendmaking
Het staat beide partijen vrij bekendheid te geven aan de uitspraken van het bestuur van het Netwerk Groene Bureaus.

De ontvangen klacht en het bestuursbesluit naar aanleiding van deze klacht worden gepubliceerd op de website van het Netwerk Groene Bureaus. Publicatie zal plaatsvinden in anonieme vorm waardoor de klacht en maatregelen niet te herleiden zijn tot de indiener van de klacht en tot het betreffende bureau.

Mogelijkheid voor bezwaar
Beide partijen kunnen tegen deze beslissing van het bestuur in beroep gaan bij de Klachtencommissie. Het beroep dient binnen zes weken na verzending van deze beslissing bij de Klachtencommissie te worden ingediend. De Klachtencommissie is te bereiken via secretariaat@netwerkgroenebureaus.nl

7
(Geanonimiseerd) Bestuursbesluit Netwerk Groene Bureaus naar aanleiding van de klacht dd. 13 januari 2016 van [klager] over [bureau], 25 juli 2016

Het bestuur van het Netwerk Groene Bureaus ontving op 13 januari 2016 een klacht van [klager]  over [bureau] naar aanleiding van in 2015 uitgevoerd onderzoek bij [gebied]. De klacht heeft betrekking op de uitvoering van een musseninventarisatie  ten behoeve van de voorgenomen sloop van een honderd jaar oud pand met pannendak. De klacht betreft 'zeer slecht gekeken' en 'niet volgens de geldende soortstandaard voor huismussen gewerkt'.

De klacht is op 14 januari 2016 toegestuurd aan [bureau]. Op 4 feb. 2016 ontving het Netwerk Groene Bureaus een reactie op de klacht, op 24 maart 2016 gevolgd door een aanvulling.
In zijn reactie erkent [bureau] tekortkomingen in de advisering.

Bestuursbesluit
Het bestuur constateert dat
•    de toegepaste methode niet voldoende is om in deze situatie (met een niet sluitende dakpannenlaag) de aanwezigheid van huismus uit te sluiten;
•    [bureau] is zich bewust is van het onderzoeksmanco;
•    de opdrachtgever niet geïnformeerd is over de noodzaak van nader onderzoek (naar moeilijk bereikbare plekken);  
•    het onderzoek niet volledig is doordat conclusie en eindadvies niet volledig en correct zijn;
•    de conclusie van het onderzoek dat het aanvragen van een ontheffing van de Flora- en faunawet niet nodig is, onvoldoende is onderbouwd en
•    de tekortkomingen van het onderzoek niet zijn opgemerkt binnen [bureau].   

Het bestuur vraagt [bureau]
•    de opdrachtgever te informeren over de benodigde nuancering van de conclusies uit het onderzoek (met cc. aan [klager] en het bestuur van het Netwerk Groene Bureaus);
•    zich te houden aan het onderdeel van de gedragscode dat stelt: "De leden gebruiken inzichten, methoden en handelwijzen die door andere deskundigen erkend worden of zijn in staat het gebruik van afwijkende inzichten e.d. te verdedigen ten opzichte van collega- deskundigen." en
•    de interne kwaliteitscontrole aan te scherpen.

Het bestuur zal bij de toekomstige reguliere toetsing van [bureau], als onderdeel van de interne kwaliteitsborging, extra aandacht aan - de verantwoording van - gebruikte onderzoeksmethoden besteden.

Het bestuur ziet, indien [bureau] op bovengenoemde wijze aan de klacht voldoet, geen aanleiding tot sancties nu dit een eerste klacht over [bureau] betreft.

Bekendmaking
Het staat beide partijen vrij bekendheid te geven aan de uitspraken van het bestuur van het Netwerk Groene Bureaus.
De ontvangen klacht en het bestuursbesluit naar aanleiding van deze klacht worden gepubliceerd op de website van het Netwerk Groene Bureaus. Publicatie zal plaatsvinden in anonieme vorm waardoor de klacht en maatregelen niet te herleiden zijn tot de indiener van de klacht en tot het betreffende bureau.

Mogelijkheid voor bezwaar
Beide partijen kunnen tegen deze beslissing van het bestuur in beroep gaan bij de Klachtencommissie. Het beroep dient binnen zes weken na verzending van deze beslissing bij de Klachtencommissie te worden ingediend. De Klachtencommissie is te bereiken via secretariaat@netwerkgroenebureaus.nl