Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

Het Netwerk Groene Bureaus is de brancheorganisatie voor ecologisch advies en onderzoek. Honderd adviesbureaus werken daarin samen aan kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging. Het Netwerk Groene Bureaus vertegenwoordigt driekwart van de ecologische adviseurs bij adviesbureaus.

Soortinventarisatieprotocollen
in het kader van de Wet natuurbescherming (versie nov 2023)

Bij inventarisaties in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) bestaat geen eenduidigheid over de inspanning die voldoende is om aanwezigheid van een soort uit te sluiten (juridische nul-waarneming). Om die eenduidigheid te scheppen heeft de brancheorganisatie Netwerk Groene Bureaus in 2017 het voortouw genomen om soortinventarisatieprotocollen op te stellen. Deze soortinventarisatieprotocollen 2017 zijn op basis van ervaringen in het veld en nieuwe literatuur in 2023 geëvalueerd, bijgewerkt en aangevuld. In het algemeen stellen de soortinventarisatieprotocollen 2023 hogere eisen aan de benodigde inspanning. De soortinventarisatieprotocllen zijn beschikbaar op https://www.netwerkgroenebureaus.nl/downloads/21?download=926

Informatie over het voorkomen van beschermde soorten is nodig voor een ontheffing voor de Wet natuurbescherming of het verkrijgen van een Verklaring Van Geen Bedenkingen bij een Omgevingsvergunning.

De inventarisatieprotocollen geven de minimuminspanning aan om aanwezigheid van een soort uit te sluiten. De protocollen geven een algemeen beeld voor de soorten waarbij zoveel mogelijk rekening is gehouden met lokale situaties. Per situatie dient een soortexpert te beoordelen of dit minimum voor die betreffende situatie voldoende is.

Naast de protocollen van het Netwerk Groene Bureaus zijn ook inventarisatieprotocollen beschikbaar in de Kennisdocumenten van BIJ12 (https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/kennisdocumenten-soorten-ontheffingen-wet-natuurbescherming/). De protocollen van BIJ12 worden in hun eigen tempo geactualiseerd. Veelal zijn de inventarisatieprotocollen van het Netwerk Groene Bureaus actueler dan wel aanvullend (een extra methodiek, zoals bij het protocol voor de huismus) op de protocollen in de Kennisdocumenten.
De ecoloog heeft - bij voorkeur in samenspraak met het bevoegd gezag - de keuze bij de toe te passen protocollen. Daarbij is relevant dat leden van het Netwerk Groene Bureaus betrokken zijn bij het opstellen van de protocollen van BIJ12 en dat de kennisdocumenten verwijzen naar de protocollen van het Netwerk Groene Bureaus.

Reikwijdte en uitgangspunten van de protocollen
  • De inventarisatieprotocollen beschrijven de minimum onderzoeksinspanning die nodig is om een soort redelijkerwijs, middels een gedragen en maatschappelijk verantwoorde onderzoeksinspanning uit te sluiten. Uitsluitende waarnemingen zijn immers juridisch noodzakelijk.
  • Afwijken van de protocollen is altijd beargumenteerd mogelijk, mits dit een ecologisch inhoudelijke argumentatie betreft. Er zijn andere methoden denkbaar om de afwezigheid van soorten aan te tonen.
  • De protocollen betreffen methoden voor ecologisch onderzoek in het kader van de Wet natuurbescherming, onderdeel soortenbescherming. Ze zijn niet bedoeld als protocol voor monitoringonderzoek of voor het bepalen van de omvang van de lokale populatie of de populatie binnen het plangebied.
  • Veldinventarisaties in het kader van deze protocollen dienen altijd te worden uitgevoerd door ecologen met voldoende soortenkennis én kennis van de onderzoeksmethoden om deze correct uit te kunnen voeren en te kunnen interpreteren.
De actuele soortinventarisatieprotocllen zijn beschikbaar op https://www.netwerkgroenebureaus.nl/downloads/21?download=926. De soortinventarisatieprotollen uit 2017 zijn nog beschikbaar op https://www.netwerkgroenebureaus.nl/downloads/category/21?download=649

Zie ook het Vleermuisprotocol 2021