Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

28 okt 2020

Het Netwerk Groene Bureaus en de Zoogdiervereniging publiceren vandaag het Vleermuisprotocol 2021. Het Vleermuisprotocol 2021 beschrijft het benodigde onderzoek om de kans op aanwezigheid of afwezigheid van vleermuizen en gebiedsfuncties voor vleermuizen afdoend vast te stellen voor ruimtelijke ordeningsprocedures. Bevoegde gezagen gebruiken het protocol bij hun beoordeling van vergunning- en ontheffingaanvragen voor de Wet natuurbescherming. Het protocol wordt 1 januari 2021 van kracht.

7 okt 2020

Ecologische adviesbureaus ondervinden bij het uitvoeren van opdrachten incidenteel risicovolle situaties, bijvoorbeeld bij ecologische begeleiding tijdens werkzaamheden. Bij aanbestedingen geldt dan ‘VCA’ soms als voorwaarde voor inschrijving. VCA kent meerdere vormen waaronder B-VCA-diploma, VOL-VCA-diploma en VCA-bedrijfscertificaat. Het onderscheid daartussen is van belang. Het NGB merkt dat bij aanbestedingen betere specificatie van de eis van ‘VCA’ nodig is.

28 sept 2020

Het Netwerk Groene Bureaus vindt de goedkeuring van de ‘Gedragscode Soortbescherming voor gemeenten’ door de rijksoverheid onterecht. De benodigde ecologische deskundigheid om plant- en diersoorten te beschermen is niet geborgd en de juridische en ecologische inhoud schiet tekort. Ook blijkt dat corrigerende voorschriften uit rijksgoedkeuringsbesluiten in de praktijk niet worden toegepast. Het NGB adviseert in een zienswijze de goedkeuring te herzien en voor betere doorwerking van voorschriften te zorgen.

4 mei 2020

Innovatie en ambitie in ecologische advisering stond in 2019 centraal bij het Netwerk Groene Bureaus. De vereniging van 89 ecologische adviesbureaus koos Natuurontwikkeling Prins Hendrikzanddijk Texel als meest innovatieve project van 2019. Ook werd via dialoogbijeenkomsten met provincies de uitvoering van de Wet natuurbescherming versterkt. Het vandaag uitgebrachte NGB-Jaarverslag 2019 rapporteert over deze en andere activiteiten.  

24 feb 2020

Aeres Hogeschool Almere heeft de reader ‘Natuurwetgeving en –beleid voor de Ecologisch Adviseur’ gepubliceerd voor de minor ‘Ecologisch advies’. Deze minor is onderdeel van de opleiding Toegepaste Biologie, maar ook toegankelijk voor studenten van gerelateerde opleidingen en bijvoorbeeld startende junioren bij bedrijven zonder eigen opleidingsmogelijkheden.

20 feb 2020

De ledenvergadering van het Netwerk Groene Bureaus benoemde Johan van de Wiel per 13 februari 2020 tot bestuurslid. Als directeur van Geofoxx zal hij de bureaus vertegenwoordigen die meerdere disciplines in huis hebben.

Don't have an account yet? Register Now!

Login voor leden