Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

26 maart 2019

Op 26 maart 2019 gaf het Netwerk Groene Bureaus (NGB) zijn reactie op het Aanvullingsbesluit Natuur Omgevingswet. Het NGB heeft - als brancheorganisatie voor ecologisch onderzoek en advies - het ontwerp beoordeeld vanuit de praktijk van onderzoek en advisering. Het NGB bepleit onder meer provinciale goedkeuring voor omgevingsplannen, een versnelde procedure voor de aanpak van invasieve exoten, een alternatievenoverweging bij goedkeuring gedragscodes en een verduidelijking van de specifieke zorgplicht.

Gemeentelijk omgevingsplan voorleggen aan provincie
In de overgangsperiode naar een volledig functionerend Digitaal Stelsel Omgevingswet ziet het NGB het risico dat in omgevingsplannen onbedoeld provinciaal beschermde flora en fauna onbeschermd blijven door nog onvoldoende kennis bij gemeenten over natuurwetgeving en onvoldoende overzicht van voorgenomen omgevingsplannen bij provincies. Om dit te voorkomen, stelt het NGB voor voorgenomen omgevingsplannen ter goedkeuring voor te leggen aan de provincie. Als het Digitaal Stelsel Omgevingswet volledig functioneert, heeft de provincie beter zicht op voorgenomen omgevingsplannen en daardoor meer mogelijkheden om via een zienswijze omgevingsplannen af te stemmen op provinciale regelgeving.

Versnelde procedure voor aanpak invasieve exoten
Bij vestiging van invasieve exoten is snel handelen noodzakelijk om schade aan kwetsbare natuur te voorkomen. Recente ervaringen laten zien dat invasieve exoten zich sterk kunnen uitbreiden in de tijd die nodig is voor allerlei wettelijke procedures. Zo was de verspreiding van watercrassula op Terschelling in de benodigde 'procedure-periode' vertienvoudigd. Het NGB bepleit opname van een versnelde procedure voor de acute bestrijding van invasieve exoten.

Alternatievenoverweging bij goedkeuring gedragscodes
Voor de goedkeuring van gedragscodes wordt nu niet gekeken naar alternatieven voor de handelingen waarvoor de gedragscode wordt opgesteld maar vooral naar het belang. Dat staat in geen verhouding tot de alternatievenoverweging conform de Vogelrichtlijn. Het NGB stelt voor de alternatievenoverweging toe te voegen.
 
Specifieke zorgplicht verduidelijken
In het Aanvullingsbesluit Natuur Omgevingswet is in aanvulling op de algemene zorgplicht een specifieke zorgplicht opgenomen, onder meer voor activiteiten in Natura 2000-gebieden. De specifieke zorgplicht zou gelden voor trekvogelsoorten die geregeld in Nederland voorkomende en voor Rode-Lijst-soorten. Deze aanduiding vindt het NGB te vaag om te weten om welke soorten het gaat.  

De reactie van het Netwerk Groene Bureaus op het Aanvullingsbesluit Natuur Omgevingswet is hier te downloaden.