Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

9 nov 2023

Het Netwerk Groene Bureaus heeft de protocollen geactualiseerd voor het inventariseren van beschermde diersoorten waaronder platte schijfhoren, grote modderkruiper, boomkikker, rugstreeppad, zandhagedis, gierzwaluw en huismus. De protocollen uit 2017 zijn geëvalueerd en aangepast. De protocollen zijn een onderdeel van de kwaliteitsborging door het Netwerk Groene Bureaus.

De protocollen beschrijven de benodigde onderzoeksinspanning om de aanwezigheid van een beschermde soort te kunnen uitsluiten. Hoe en hoe vaak moet je een bepaalde plek beoordelen om voldoende zeker te weten dat een soort op die plek wel of niet voorkomt? Informatie over het voorkomen van beschermde soorten is nodig voor een ontheffing voor de Wet natuurbescherming of het verkrijgen van een Verklaring Van Geen Bedenkingen bij een Omgevingsvergunning.

De soortinventarisatieprotocollen 2017 zijn in 2023 op basis van ervaringen in het veld en nieuwe literatuur geëvalueerd, bijgewerkt en aangevuld. In het algemeen stellen de soortinventarisatieprotocollen 2023 verhoogde eisen aan de benodigde inspanning. De protocollen vormen een richtlijn voor het onderzoek. Beargumenteerd afwijken op ecologische gronden is mogelijk. De protocollen gelden vanaf 1 jan 2024.

Status van de protocollen
De protocollen zijn een onderdeel van de kwaliteitsborging door het Netwerk Groene Bureaus. De aangesloten adviesbureaus zijn verplicht deze protocollen te volgen. Toepassing van deze protocollen is voorbehouden aan ecologen met voldoende soortenkennis én kennis van de voorgeschreven onderzoeksmethoden. Overheden maken gebruik van de protocollen voor het beoordelen van het onderzoek dat is uitgevoerd voor ontheffingaanvragen.

De protocollen zijn beschikbaar op www.netwerkgroenebureaus.nl.