Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

16 oktober 2018

Het Netwerk Groene Bureaus stelt de NGB-Natuurprijs beschikbaar voor het meest inspirerende natuurproject in 2018. Het NGB laat natuurprojecten zien waar zijn leden trots op zijn, als stimulans voor nieuwe natuurinitiatieven. Voor de selectie van projecten wordt onder meer gekeken naar het provinciaal natuurbeleid.

25 sept 2018

Leden van het Netwerk Groene Bureaus delen opgedane kennis en ervaring via een pagina van het Netwerk Groene Bureaus in De Levende Natuur, tijdschrift voor natuurbehoud en natuurbeheer. Elk nummer van het tijdschrift bevat een pagina met twee artikelen.

9 juli 2018

Bij één op de twee sloopactiviteiten gaan verblijfplaatsen verloren van beschermde diersoorten zoals vleermuizen, zwaluwen en kerkuilen. Dit leidt tot achteruitgang van biodiversiteit én tot het stilleggen van sloopactiviteiten en overtreding van natuurwetgeving. Daarmee gaat ook draagvlak voor natuur verloren. Bij voorgenomen sloopactiviteiten is hiervoor meer aandacht nodig, zo stelt het Netwerk Groene Bureaus.

4 juli 2018

De arbeidsmarkt voor ecologische adviseurs trekt door de huidige economische groei sterk aan. Na de economische stagnatie komen projectontwikkeling, renovaties voor energiebesparing en investeren in groen weer op gang. Deze activiteiten vragen ecologische begeleiding. Het Netwerk Groene Bureaus signaleert een tekort aan ervaren ecologische adviseurs.

12 april 2018

De gedragscode 'Natuurinclusief renoveren' voldoet niet aan de Wet natuurbescherming. Het Netwerk Groene Bureaus had een lange lijst bezwaren tegen de ontwerp-gedragscode. Deze zijn niet allemaal weggenomen bij de goedkeuring door het ministerie van LNV in december 2017. Het NGB geeft zijn leden nu een handelwijze mee om bij toepassing van de gedragscode de instandhouding van beschermde soorten beter te borgen.

4 april 2018

Voor architecten is 'natuurinclusief ontwerp' vooral werken volgens circulaire principes, voor ecologen en landschapsarchitecten is 'natuurinclusief ontwerp' ruimte bieden aan biodiversiteit en ecologische processen. Architecten streven naar duurzaamheid maar daarbinnen neemt biodiversiteit echter (nog) geen plaats in zoals bijvoorbeeld energie dat wel doet. Samenwerking tussen deze disciplines biedt ongekende kansen op een natuurinclusieve omgeving. 

Don't have an account yet? Register Now!

Login voor leden