Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

20 feb 2020

De ledenvergadering van het Netwerk Groene Bureaus benoemde Johan van de Wiel per 13 februari 2020 tot bestuurslid. Als directeur van Geofoxx zal hij de bureaus vertegenwoordigen die meerdere disciplines in huis hebben.

16 jan 2020

Het Netwerk Groene Bureaus heeft de ‘Definitielijst Netwerk Groene Bureaus’ voor ecologische advisering gepubliceerd. Vijftien veel gebruikte termen voor ecologische adviesproducten zijn gedefinieerd om duidelijkheid te scheppen voor adviesbureaus, opdrachtgevers en gebruikers van adviesproducten. De lijst is opgesteld op basis van de ervaring van de negentig leden van het NGB.

6 sept 2019

Het Netwerk Groene Bureaus organiseert de themabijeenkomst ‘Energietransitie en Natuur’. Vrijwel iedereen is het eens over de noodzaak van een transitie van fossiele brandstoffen naar schone, hernieuwbare energie. Die transitie is nodig voor een goede toekomst voor mens en natuur. Maar de natuur kan ook last hebben van de opwekking van schone energie.

8 juli 2019

Het Netwerk Groene Bureaus stelt de NGB-Natuurprijs 2019 beschikbaar voor initiatieven die bijvoorbeeld wonen, mobiliteit, veiligheid of energie combineren met versterking van de biodiversiteit. Indienen van projecten is vanaf vandaag mogelijk.

7 juni 2019

De NGB-Natuurprijs 2018, het natuurinclusief stedenbouwkundig ontwerp en de samenloop van soortenbescherming en asbestsanering waren in 2018 onderwerpen waarmee het Netwerk Groene Bureaus partijen samenbracht. Dat jaar kreeg bovendien de toepassing van de Wet natuurbescherming veel aandacht. Het NGB-Jaarverslag 2018 is vandaag gepubliceerd.

26 maart 2019

Op 26 maart 2019 gaf het Netwerk Groene Bureaus (NGB) zijn reactie op het Aanvullingsbesluit Natuur Omgevingswet. Het NGB heeft - als brancheorganisatie voor ecologisch onderzoek en advies - het ontwerp beoordeeld vanuit de praktijk van onderzoek en advisering. Het NGB bepleit onder meer provinciale goedkeuring voor omgevingsplannen, een versnelde procedure voor de aanpak van invasieve exoten, een alternatievenoverweging bij goedkeuring gedragscodes en een verduidelijking van de specifieke zorgplicht.

Don't have an account yet? Register Now!

Login voor leden