Netwerk Groene Bureaus

ngb_009168
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

17 juni 2013

Het Netwerk Groene Bureaus neemt deel aan de Natuurtop van staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken op zaterdag 22 juni 2013. De rijksoverheid nodigt daarbij maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, provincies en andere overheden uit om het natuurbeleid voor de lange termijn mede vorm te geven.

16 april 2013

In maart 2013 is een pilot van start gegaan, waarbij de leden van het Netwerk Groene Bureaus (NGB) gebruik kunnen maken van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Binnen deze pilot krijgt men direct toegang tot de gegevens in de databank, waarin meer dan 60 miljoen waarnemingen van planten en dieren zijn opgeslagen.

27 maart 2013

De Gegevensautoriteit Natuur heeft het geactualiseerde ‘Vleermuisprotocol 2013’ vastgesteld. Het protocol is de standaard voor onderzoek naar soorten, aantallen en gebiedsfuncties van vleermuizen. Het beschrijft het vooronderzoek dat nodig is om de kans op aanwezigheid van vleermuizen vast te stellen. Het protocol is aangepast naar de meest recente wetenschappelijke inzichten, na evaluatie in de periode december 2012 tot maart 2013.

24 februari 2013

Annelies Freriks (advocaat en hoogleraar Dier en Recht) wordt voorzitter van de klachtencommissie van het Netwerk Groene Bureaus. De bestaande klachtenprocedure is gemoderniseerd en geprofessionaliseerd. Ook al is het aantal klachten zeer gering, het Netwerk Groene Bureaus hecht aan een degelijke procedure die transparant en onafhankelijk is.

20 februari 2013

Het Netwerk Groene Bureaus heeft twee nieuwe bestuursleden: André de Bonte en Johannes Regelink. Lidia Gerrits en Reinier Meijer namen afscheid van het bestuur van de brancheorganisatie die tweederde van de bij adviesbureaus werkende ecologische adviseurs met elkaar verbindt.

8 oktober 2012

Een overtreding Flora- en faunawet bij ruimtelijke ingrepen voorkomen is een betere werkwijze dan een ontheffing aanvragen. Recente uitspraken die het doorlopen van de ontheffingsprocedure van de Flora- en faunawet verplicht stellen, zijn geen beleidswijziging van de Raad van State. Van verzwaring van de uitvoering van de Flora- en faunawet is daarom geen sprake. Dit stelt het Netwerk Groene Bureaus.

De Raad van State concludeerde op 3 oktober (uitspraak 201108112/1/A3) en 11 juli 2012 (uitspraak 201104809) dat het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie bij aanvragen voor een ontheffing voor de Flora- en faunawet onterecht de ontheffingsprocedure niet volledig doorlopen had. Het ministerie had niet mogen besluiten dat de voorgenomen ingrepen geen negatief effect hebben op natuur. De zogeheten 'positieve afwijzing' was onterecht afgegeven. Met een 'positieve afwijzing' erkent het ministerie dat de flora- en faunawet niet wordt overtreden en dat het doorlopen van een ontheffingaanvraag niet nodig is. Dat bespaart tijd en werk bij het uitvoeren van projecten.