Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

Naar aanleiding van diverse ervaringen bij aanbesteding door Waterschappen heeft het Netwerk Groene Bureaus contact gezocht met de Unie van Waterschappen. Daarbij werd ingegaan op de besparingsmogelijkheden door vermindering van administratieve lasten bij Europese aanbestedingen. Deze besparingen betreffen de zowel de proceskosten binnen de waterschappen, als de uitvoeringskosten van de adviesbureaus. De inkoopafdelingen van de Waterschappen hanteren voor inschrijvingen zeer complexe en onderling verschillende administratieve eisen. Het Netwerk vraagt de Unie tot standaardisering over te gaan en ook andere mogelijkheden voor besparing op proceskosten te bevorderen. Daarbij heeft het Netwerk zijn praktijkkennis aangeboden om deze besparingsmogelijkheden vorm te geven.

themabijeenkomst 11 nov 2010Een themabijeenkomst over mitigatie en compensatie op 17 november 2010 werd bezocht door ongeveer 80 leden van het Netwerk Groene Bureaus.

Op de bijeenkomst werd onder meer geconstateerd dat monitoring bij mitigatie en compensatie vaak niet van de grond komt. Er is in veel gevallen geen verplichting, er is geen belanghebbende en het kost veel geld. Monitoring moet, maar het is niet altijd redelijk dat de initiatiefnemer daarvoor betaalt. Het is weinig realistisch om bij kleinschalige ingrepen monitoring op te leggen om de effectiviteit van maatregelen te bepalen, ook al omdat het adviesbureau immers al moet weten of een maatregel effectief is om die voor te kunnen schrijven. Bij grote projecten is bijsturing mogelijk en daardoor is monitoring wel zinvol. Dan is het maatschappelijk belang groot en moet je weten of maatregelen het voorziene effect hebben.

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft aanzienlijke gevolgen voor de procedure bij ontheffingverlening voor de Flora- en faunawet bij ruimtelijke ingrepen. De gemeente krijgt een centrale rol. De opstelling van de Dienst Landelijk Gebied verschuift van het meedenken over oplossingen voor problemen naar het beoordeling van voorstellen van bureaus. Afwijzing of opschorting van aanvragen kan daardoor vaker voorkomen. Het Netwerk draagt op verzoek van het Ministerie van EL&I bij aan de ontwikkeling van standaarden voor de beoordeling van ruimtelijke ingrepen. Voor opdrachtgevers bieden deze standaarden meer zekerheid voor een uniforme en consistente opstelling van de overheid.

De leden van het Netwerk Groene Bureaus hebben met elkaar ongeveer 860 medewerkers in dienst, in totaal 640 fte. Het aantal fte groeide in 2009 met 11,9%. Het aantal fte in vaste dienst groeide met 9,6%.

In 2009 werd ongeveer 100 fte in vaste dienst aangenomen en vertrok 45 fte in vaste dienst. Van de in totaal 640 fte is 92% (zo'n 590 fte) in vaste dienst. In 2009 liep het gemiddeld aantal uren per medewerker op van 29,9 naar 30,8 uur per week.

Van de medewerkers van de bureaus heeft 31% een opleiding op HBO-niveau, Ongeveer 63% heeft een academisch opleiding. Veertig medewerkers zijn gepromoveerd, aan het promoveren of lector. De leden van het Netwerk produceren met elkaar zo'n vijftig wetenschappelijke artikelen per jaar.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken gaat een onafhankelijke review uitvoeren op de GaN, met als doel na te gaan of verzelfstandiging al mogelijk is. De visie van partijen op de ontwikkeling van de GaN en van NDFF/Ecogrid vormt daarvoor de basis.

Het doel van de review is om met direct betrokkenen de balans op te maken en vooruit te kijken: hoe ver is de GaN gekomen, wat zijn de sterke en zwakke punten en wat zijn de aandachts- en verbeterpunten voor de komende tijd om de kans van slagen nog verder te vergroten.

De GaN heeft ook het Netwerk uitgenodigd om zijn visie op de GaN te geven. Andere uitgenodigde partijen zijn o.m. medewerkers van de GaN zelf, de PGO's en partijen die gegevens gebruiken en toeleveren.

Het Netwerk Groene Bureaus organiseerde op 23 juni 2010 een themabijeenkomst over de mogelijkheden die de 'leefgebiedenbenadering' biedt voor de naleving van de Ff-wet bij veel voorkomende streng beschermde soorten zoals bijvoorbeeld rugstreeppad, gewone dwergvleermuis, grote modderkruiper en bittervoorn. Aanleiding voor de bijeenkomst is de maatschappelijke weerstand die bureaus soms ervaren bij advisering over de Ff-wet vanwege het benodigde onderzoek. De leefgebiedenbenadering biedt voor een aantal soorten mogelijk een oplossing.

Don't have an account yet? Register Now!

Login voor leden