Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

Het Netwerk Groene Bureaus is de brancheorganisatie voor ecologisch advies en onderzoek. Tachtig adviesbureaus werken daarin samen aan kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging. Het Netwerk Groene Bureaus vertegenwoordigt driekwart van de ecologische adviseurs bij adviesbureaus.

Bij de leden werken ongeveer 1200 ecologische adviseurs (850 fte), grotendeels op HBO en academisch niveau.

De arbeidsmarkt voor ecologische adviseurs is sterk aangetrokken in de slipstream van de economische groei in de afgelopen jaren. Na een periode van stagnatie zijn economische activiteiten weer op gang (projectontwikkeling, renovaties voor energiebesparing, investeren in groen). Al deze activiteiten vragen ecologische begeleiding. Het tekort op de arbeidsmarkt van adviesbureaus (leden van het NGB en niet-leden) wordt nu geschat op 100 tot 150 ecologen.

Naar schatting studeren per jaar honderd academische ecologen af waarvan enkele tientallen bij adviesbureaus aan het werk gaan. Cijfers voor HBO-afgestudeerden zijn niet bekend. Nieuwkomers op de arbeidsmarkt voor ecologische adviseurs missen veelal nog de kneepjes van de adviespraktijk, die nodig zijn om de benodigde kwaliteit van advisering te kunnen bieden. Het NGB stimuleert de opleiding van ecologische adviseurs met het adviseren over de inhoud van academisch en hoger beroepsonderwijs, het aanbieden van stageplaatsen, verzorgen van gastcolleges en visitaties van opleidingen. Met incompany-trainingen worden nieuwe medewerkers opgeleid.

De markt vraagt om generalisten met praktische kennis van de Wet natuurbescherming, senior en medior ecologen, ecoloog-landschapsarchitecten, senior projectleiders, deskundigen op het gebied van aquatische ecologie, mariene ecologie en terrestrische ecologie. Er is behoefte aan praktische kennis over flora, fauna w.o. vleermuizen, vegetatie, ruimtelijke ordening, ecologie, ecologische effecten en wet- en regelgeving en aan commerciële affiniteit, gedegen ervaring, vaardigheid van adviseren en rapporteren en schrijfvaardigheid op wetenschappelijk niveau.

 Benodigde kennis, competenties en vaardigheden
Kennis:
 Soorten en systeemecologie: specialistisch & algemeen; ecologische veldkennis
 Geo(morfo)logie, hydrologie, waterkwaliteit, bodem, meteorologie
 Rechten w.o. natuurwetgeving
 Planologie, bestuurskunde
 
Competenties en vaardigheden:
 Interdisciplinair samenwerken
 Interpreteren van onderzoeksresultaten in de context van de vraagstelling
 Omgaan met onzekerheden in kennis
 Adviesvaardigheden, advisering aan leken, inleven in de ontvanger van informatie
 Omgaan met maatschappelijke belangen en afwegingen
 Bedrijfseconomisch werken
 Communicatie

Meer informatie
Zie de brochure en de jaarverslagen (2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014)
Don't have an account yet? Register Now!

Login voor leden