Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

Het Netwerk Groene Bureaus is de brancheorganisatie voor ecologisch advies en onderzoek. Honderd adviesbureaus werken daarin samen aan kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging. Het Netwerk Groene Bureaus vertegenwoordigt driekwart van de ecologische adviseurs bij adviesbureaus.

Bij de leden werken ongeveer 2300 ecologische adviseurs (1600 fte), grotendeels op HBO en academisch niveau en bij niet-leden naar grove schatting 1000 ecologische adviseurs (cijfers begin 2023).
De arbeidsmarkt voor ecologische adviseurs is sterk aangetrokken in de slipstream van de economische groei in de afgelopen jaren. Na een periode van stagnatie zijn economische activiteiten weer op gang (ontwikkeling projecten, stikstofproblematiek, renovaties voor energiebesparing, investeren in groen, natuurinclusief werken). Al deze activiteiten vragen ecologische begeleiding. Het tekort op de arbeidsmarkt van adviesbureaus (leden van het NGB en niet-leden) wordt nu geschat op grofweg 600 - 800 ecologen.

Naar schatting studeren per jaar honderd academische ecologen af waarvan enkele tientallen bij adviesbureaus aan het werk gaan. Cijfers voor HBO-afgestudeerden zijn niet bekend. Nieuwkomers op de arbeidsmarkt voor ecologische adviseurs missen veelal nog de kneepjes van de adviespraktijk, die nodig zijn om de benodigde kwaliteit van advisering te kunnen bieden. Het NGB stimuleert de opleiding van ecologische adviseurs met het adviseren over de inhoud van academisch en hoger beroepsonderwijs, het aanbieden van stageplaatsen, verzorgen van gastcolleges en visitaties van opleidingen. Met incompany-trainingen worden nieuwe medewerkers opgeleid.

Aan welke thema’s werkt een ecologisch adviseur?
Biodiversiteitsherstel, aanpassing aan klimaatverandering, vergroening van de leefomgeving, natuurgericht waterbeheer, ecologische waterkwaliteit, stikstofbelasting van natuurgebieden, soortenbescherming, natuurinclusief bouwen, woningbouw zonder natuurschade, recreatie in natuurgebieden, nevengeulen bij rivieren met natuur, rivier- en beekherstel, inrichting van natuurgebieden, natuurontwikkeling, ruimtelijke gebiedsontwikkeling, energietransitie, stikstofkringloop in de landbouw, intensieve landbouw, biologische landbouw, kringlooplandbouw, natuurversterkende maatregelen voor windparken op zee, …,

Met wat voor soort activiteiten?
inventariseren van soorten en habitats, soortgerichte onderzoeken, onderzoek naar de werking van ecosystemen, vormgeven aan natuurontwikkeling, onderzoek naar effectiviteit van beheermaatregelen, onderzoek naar effecten van ingrepen, voorspellen van effecten van ingrepen, adviseren over maatrelen om effecten van ingrepen te voorkomen of te verzachten, ecologische begeleiding van projecten, monitoring van soorten en habitats, analyseren van ecologische gegevens, gegevensbewerking met digitale tools, ontwikkelen van modellen, toetsen van de gevolgen van ingrepen aan natuurbeschermingswetgeving, projecten laten voldoen aan natuurbeschermingswetgeving, adviseren over beheer, adviseren over beleid, …,,

Met wie samen?
Collega-ecologen, natuurterreinbeheerders, waterbeheerders, groenbeheerders, projectontwikkelaars, natuurbeschermers, wegenbouwers, agrariërs, ambtenaren van gemeenten, provincies, rijksoverheid, architecten, waterbouwkundige ingenieurs, …

En waar?
Bj en in stedelijk gebieden, Natura 2000 gebieden, NatuurNetwerk Nederland, landbouwgebieden, wegbermen, Noordzee, Waddenzee, kustgebieden, gebieden elders in de wereld, ..,,

Benodigde kennis, competenties en vaardigheden
De markt vraagt om generalisten met praktische kennis van de Wet natuurbescherming, senior en medior ecologen, ecoloog-landschapsarchitecten, senior projectleiders, deskundigen op het gebied van aquatische ecologie, mariene ecologie en terrestrische ecologie. Er is behoefte aan praktische kennis over flora, fauna w.o. vleermuizen, vegetatie, ruimtelijke ordening, ecologie, ecologische effecten en wet- en regelgeving en aan commerciële affiniteit, gedegen ervaring, vaardigheid van adviseren en rapporteren en schrijfvaardigheid op wetenschappelijk niveau.

Kennis:
 Soorten en systeemecologie: specialistisch & algemeen; ecologische veldkennis
 Geo(morfo)logie, hydrologie, waterkwaliteit, bodem, meteorologie
 Rechten w.o. natuurwetgeving
 Planologie, bestuurskunde
 
Competenties en vaardigheden:
 Interdisciplinair samenwerken
 Interpreteren van onderzoeksresultaten in de context van de vraagstelling
 Omgaan met onzekerheden in kennis
 Adviesvaardigheden, advisering aan leken, inleven in de ontvanger van informatie
 Omgaan met maatschappelijke belangen en afwegingen
 Bedrijfseconomisch werken
 Communicatie

De reader ‘Natuurwetgeving en –beleid voor de Ecologisch Adviseur’ voor de minor ‘Ecologisch advies' van de Aeres Hogeschool Almere geeft een inkijk in een deel van het werkveld, zie https://www.netwerkgroenebureaus.nl/nieuws/273-aeres-hogeschool-almere-publiceert-reader-bij-minor-ecologisch-advies

Meer weten over werken bij adviesbureaus en over opleidingen daarvoor?

Een aantal presentaties geeft een beeld van ecologische advisering en ecologisch opleidingen.

Hoe ecologische advisering en ecologisch onderzoek eruit zien
Gevraagde vaardigheden. Wat kunnen opleidingen bijdragen?
David van der Veen, Laneco

Ervaringen van stagiairs
Wat maak je als stagiair mee; hoe begeleiden opleidingen en adviesbureaus stagiaires?
Alex Zuijdervliet, Habitus

Kennismaking met HBO-opleidingen
Hoe een HBO-opleiding ecologie eruit ziet. Wat kunnen adviesbureaus bijdragen?
Jos Wintermans, Van Hall Larenstein

Kennismaking met MBO-opleidingen
Hoe een MBO-opleiding ecologie eruit ziet. Wat kunnen adviesbureaus bijdragen?
Marije Sloetjes, Aeres MBO

Hoe curricula worden opgesteld en actueel blijven
Wat kunnen adviesbureaus bijdragen?
Maaike Cox, Aeres Hogeschool

Gastdocentschappen
Wat houdt dat in?
Jeroen Koorevaar, Adviesbureau E.C.O. Logisch

Meer weten over de mogelijkheden om als adviesbureau bij opleidingen stages aan te bieden?

Strategieën om stageplekken te werven
Wat doet een opleiding daaraan, hoe kunnen adviesbureaus hierop inspelen.
Roy Veldhuizen, Aeres Hogeschool

In dit overzicht van opleidingen zijn contactadressen opgenomen voor het aanbieden van stages.

Meer informatie
Zie de brochure en de jaarverslagen (2022, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014)