Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

Het Netwerk Groene Bureaus is de brancheorganisatie voor ecologisch advies en onderzoek. Honderd adviesbureaus werken daarin samen aan kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging. Het Netwerk Groene Bureaus vertegenwoordigt driekwart van de ecologische adviseurs bij adviesbureaus.

Opdrachtgevers vinden bij het NGB adviesbureaus die naast het dagelijks werk nadrukkelijk bezig zijn met de kwaliteit van hun product en met de kwaliteit van de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

De leden van het NGB
  • adviseren conform de gedragscode van het NGB
  • voldoen aan de kwaliteitsstandaard van het NGB en
  • werken op HBO niveau, academisch niveau of vergelijkbaar niveau.
Het bestuur toetst de kwaliteit van zijn leden. Jaarlijks worden van tien willekeurig gekozen leden drie rapportages en cv's intercollegiaal getoetst op basis van criteria die zijn ontleend aan de gedragscode. Als de toetsing daar aanleiding voor geeft, stelt het beoordeelde bureau een verbeterplan op. Dat gebeurt op eigen initiatief of op verzoek van het bestuur. Het bestuur beoordeelt het verbeterplan.

Bureaus die zich voor het lidmaatschap aanmelden, krijgen eenzelfde toetsing. Bij positief resultaat wordt de aanmelding voorgelegd aan alle leden. Die kunnen bezwaar maken als  zij in hun praktijk hebben ervaren dat het bureau niet werkt conform de gedragscode.

Het NGB heeft als onderdeel van kwaliteitsbevordering een klachtenprocedure die open staat voor opdrachtgevers en andere belanghebbenden.

De gedragscode van het NGB schrijft voor dat leden inzichten, methoden en handelwijzen gebruiken die door andere deskundigen erkend worden of in staat zijn het gebruik van afwijkende inzichten e.d. te verdedigen ten opzichte van collega-deskundigen. Daarmee is de kwaliteit van advies en onderzoek toetsbaar en geborgd. Een voorbeeld van erkende methoden is het Vleermuisprotocol voor de (ecologisch én juridisch verantwoorde) inventarisatie van vleermuizen.

Aanspreekpunt voor de branche
Het NGB is voor opdrachtgevers centraal aanspreekpunt voor de branche voor ecologisch advies en onderzoek. Onder meer voor doorverwijzing naar leden en voor informatie over werkwijzen binnen de branche.
Het NGB geeft opdrachtgevers branchebrede feed back, bijvoorbeeld op hun proces van aanbesteding in de markt voor ecologisch advies en onderzoek.

Meer informatie
Meer informatie vindt u in de brochure en de jaarverslagen (2022, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014).