Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

Het Netwerk Groene Bureaus is de brancheorganisatie voor ecologisch advies en onderzoek. Honderd adviesbureaus werken daarin samen aan kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging. Het Netwerk Groene Bureaus vertegenwoordigt driekwart van de ecologische adviseurs bij adviesbureaus.

We staan open voor klachten over onze leden. Belanghebbenden zoals leden, niet-leden, opdrachtgevers, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden kunnen gebruik maken van de klachtenprocedure. Bestuur, klachtencommissie en ledenvergadering geven invulling aan de klachtenprocedure. We zien klachten als een goed middel om te leren en daarmee de kwaliteit te bevorderen.

De klachtenprocedure is hier te downloaden.

U kunt uw klacht sturen naar het bestuur van het Netwerk Groene Bureaus (secretariaat@netwerkgroenebureaus.nl). Graag ontvangt het NGB daarbij uw contactgegevens, een omschrijving van de gedraging of het geschrift waartegen de klacht is gericht, de gronden waarop de klacht berust en een onderbouwing van uw belang bij de klacht.

Het bestuur beoordeelt de ontvankelijkheid van de klacht. Na hoor, wederhoor en een gesprek tussen klager en bureau, toetst het bestuur de klacht aan de gedragscode van het NGB. Het bestuur zoekt in het gesprek met de betrokken partijen een oplossing die wordt vastgelegd in een  bestuursbesluit dat bindend is voor het lid.

Indien alle betrokkenen instemmen met de oplossing is daarmee de klachtbehandeling beëindigd. Indien een of meerdere partijen het niet eens zijn met de beslissing, is beroep mogelijk bij de klachtencommissie onder leiding van Annelies Freriks (ELEMENT Advocaten, Eindhoven en Universiteit Utrecht). Het bestuur stelt eventueel een sanctie vast. De betrokken partijen kunnen daartegen bij de ledenvergadering in beroep gaan.

Anonieme klachten worden in principe niet in behandeling genomen. Het NGB hecht echter aan signalen uit het veld. Voor meldingen van vertrouwelijke aard kunt u contact opnemen met Bas van Leeuwen, secretaris van het NGB, waarbij vertrouwelijkheid gegarandeerd wordt.

Voor een verdere toelichting op de werkwijze kunt u contact opnemen met de secretaris van het NGB, Bas van Leeuwen (secretariaat@netwerkgroenebureaus.nl; 030 65 65 466).