Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

Het Netwerk Groene Bureaus is de brancheorganisatie voor ecologisch advies en onderzoek. Honderd adviesbureaus werken daarin samen aan kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging. Het Netwerk Groene Bureaus vertegenwoordigt driekwart van de ecologische adviseurs bij adviesbureaus.

Het Netwerk organiseert themabijeenkomsten met leden, opdrachtgevers en overheden over actuele ontwikkelingen in beleid en beheer. Vanuit het perspectief van de adviesbureaus worden ontwikkelingen belicht en bediscussieerd. Ook biedt het Netwerk de mogelijkheid om in informele sfeer te praten over de praktijk van alledag en zo van elkaar te leren.

Op themabijeenkomsten komen verschillende onderwerpen aan bod.

Bijeenkomsten in 2023:
 • 16 nov 2023 Bijeenkomst Gedragscode soortenbescherming voor woningcorporaties
 • 9 nov 2023 Themabijeenkomst Ecologische bureaus en innovatiegericht inkopen
 • 19 okt 2023  Bijeenkomst Natuur in de Omgevingswet
 • 5 okt 2023 Bijeenkomst Gedragscode Soortenbescherming van Rijkswaterstaat
 • 15 maart 2023 Dag van de Kwaliteit 2023
 • 2 feb 2023 Richtlijn Vleermuisonderzoek grote gebieden
Bijeenkomsten in 2022:
 • 8 dec 2022 Themabijeenkomst Effecten van sterfte op de Staat van Instandhouding: 1%-mortaliteitsnorm, populatiemodellen of expert judgement?
 • 1 dec 2022 Dialoogbijeenkomst NGB - Omgevingsdienst Haaglanden
 • 29 nov 2022 Themabijeenkomst Soortenmanagementplannen: leren van ervaringen
 • 8 nov 2022 Dialoogbijeenkomst NGB - provincie Gelderland
 • 6 juli 2022 NGB-sessie Natuurcompensatiebank
 • 10 maart 2022 Themabijeenkomst 'Bepalen GSI op regionaal niveau'
 • 7 maart 2022 NGB-sessie Systeemherstel van hoogvenen
 • 25 feb 2022 Dialoogbijeenkomst NGB - provincie Utrecht
 • 22 feb 2022 NGB-sessie Weidevogeltrends in Fryslân
Bijeenkomsten in 2021:
 • 2 dec 2021 Themabijeenkomst Significantie van negatieve gevolgen van stikstofdepositie
 • 18 nov 2021 Themabijeenkomst NDFF naar Open data
 • 18 juni 2021 Dialoogbijeenkomst NGB en provincie Gelderland
 • 1 juni 2021 NGB-sessie Drijfveren voor natuurbetrokkenheid
 • 22 april 2021 Themabijeenkomst Gebiedsontwikkeling: van advies naar uitvoering
 • 30 maart 2021 NGB-sessie Zonneparken in Nederland
 • 2 maart 2021 NGB-sessie Verdrogingsbestrijding in veenweidegebieden
 • 16 feb 2021 NGB-sessie Natuurlijke klimaatbuffers
 • 19 jan 2021 NGB-sessie Vismigratierivier Afsluitdijk

Bijeenkomsten in 2020:

 • 16 dec 2020 Themabijeenkomst Ecologische opleidingen, ecologisch werk
 • 15 dec 2020 NGB-sessie Natuurherstel Greveschutven
 • 1 dec 2020 NGB-sessie Automatische detectie van insecten
 • 24 nov 2020 NGB-sessie Ecologie van wolf en otter
 • 3 nov 2020 NGB-sessie AERIUS
 • 15 september 2020 Themabijeenkomst Maak biodiversiteit integraal onderdeel van de gebouwde omgeving
Themabijeenkomsten in 2019:
 • 28 nov 2019: Dag van de Kwaliteit 2019
 • 21 nov 2019: Dialoogbijeenkomst provincies Drenthe, Fryslân en Groningen en NGB over de Wet natuurbescherming
 • 1 okt 2019: Themabijeenkomst Energietransitie en Natuur
 •  24 sept 2019: Dialoogbijeenkomst provincie Noord-Holland, OD NHN en NGB over de Wet natuurbescherming
 • 16 mei 2019: Dialoogbijeenkomst provincie Fryslan, de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) en NGB over de Wet natuurbescherming
 • 16 april 2019: Dialoogbijeenkomst provincie Gelderland en NGB over de Wet natuurbescherming
 • 8 maart 2019: Themabijeenkomst 'Bescherming van planten bij ruimtelijke ingrepen'
 • 19 feb 2019: Dialoogbijeenkomst provincie Zuid-Holland, ODH en NGB over de Wet natuurbescherming
 • 30 januari 2019: Uitreiking NGB-Natuurprijs ism provincie Noord-Holland
Themabijeenkomsten in 2018:
 • 5 december 2018: Themabijeenkomst 'Soortmanagementplannen op basis van gebiedsinventarisatie of risicobenadering?' ism provincie Overijssel
 • 27 november 2018: Dialoogbijeenkomst provincie Utrecht en NGB over de Wet natuurbescherming
 • 25 april 2018: Dialoogbijeenkomst provincie Noord-Brabant NGB over de Wet natuurbescherming
 • 6 maart 2018: Themabijeenkomst 'Natuurinclusief stedenbouwkundig ontwerp' ism BNSP en NVTL
 • 8 februari 2018: NGB-Masterclass 'Provinciale ontheffing- en vergunningverlening onder de Wet natuurbescherming'
Themabijeenkomsten in 2017:
 • 17 november 2017: Themabijeenkomst 'Werken aan kwaliteit in groene advisering'
 • 18 mei 2017: Praktijkcongres 'Natuur in de omgeving(svergunning): zo doen gemeenten dat' ism platform 'Natuur in de gemeente'
 • 23 maart 2017: 'Provinciaal beleid voor invasieve exoten' ism Naturalis
 • 7 maart 2017: 'Geïntegreerde contractvormen in groene projecten' ism Cumela

Themabijeenkomsten in 2016:

 • 16 dec 2016: 'Bijeenkomst 'Wet natuurbescherming Gelderland, Overijssel en Utrecht' ism provincies Gelderland, Overijssel en Utrecht
 • 1 dec 2016: 'Vaststellen van de afwezigheid van beschermde soorten'
 • 21 sept 2016: 'Monitoring in het PAS' ism BIJ12
 • 26 januari 2016: 'Provinciale vormgeving van de Wet natuurbescherming' ism provincie Noord-Holland

Themabijeenkomsten in 2015:

 • 25 nov 2015: 'Environmental DNA als technologische innovatie voor inventarisatie en monitoring' ism EZ
 • 13 okt 2015: 'Dag van de Kwaliteit'
 • 12 mei 2015: 'Stedelijke ecologie (met excursie)' ism gemeente Amsterdam
 • 23 februari 2015: Sessie 'Co-creatie met groen', Dag van de Projectontwikkeling van NEPROM

Themabijeenkomsten in 2014:

 • 12 december 2014: 'Vormgeven aan waterretentie in het Deltaprogramma 2015'
 • 18 november 2014: 'Kennis voor ontsnippering van provinciale infrastructuur'
 • 28 oktober 2014: 'Veilig werken'
 • 5 maart 2014: 'Advisering over Tijdelijke Natuur' ism InnovatieNetwerk

Themabijeenkomsten in 2013:

 • 6 dec 2013: 'Ecologie in BREEAM-NL'
 • 7 nov 2013: 'Vernieuwing van het natuurbeleid' ism BIJ12
 • 16 okt 2013: 'Procesgericht natuurbeheer'
 • 31 jan 2013: 'Monitoring'
 • 22 jan 2013: 'Samenwerken en speed date'

Themabijeenkomsten in 2012:

 • 4 december 2012: 'Vleermuisadvisering'
 • 13 november 2012: 'Soortenstandaards'
 • 26 januari 2012: 'Herstel van natuurgebieden met OBN en PAS'

Themabijeenkomsten in 2011:

 • 14 december 2011: 'Verplaatsen van dieren en planten'
 • 16 november 2011: 'Visie van het Netwerk Groene Bureaus'
 • 23 maart 2011: 'Inventarisatieprotocollen' ism Natuurplaza)
 • 10 maart 2011: 'De uitvoering van de Flora- en faunawet' (ism Dienst Regelingen en de Dienst Landelijk Gebied)
 • 12 januari 2011: 'Functionele natuur'

Themabijeenkomsten in 2010:

 • 17 nov 2010: 'Mitigatie en compensatie'
 • 21 sept 2010: 'Ecologisch advies en de Wabo'  (georganiseerd door het Ministerie van LNV) 
 • 23 juni 2010: 'De leefgebiedenbenadering als basis voor de naleving van de Flora- en Faunawet'
 • 3 februari 2010: 'NDFF en groene adviesbureaus'

Themabijeenkomsten in 2009:

 • 8 december 2009: 'Duurzaam adviseren, wonen en werken'
 • 25 februari 2009: 'De betekenis van de Gegevensautoriteit Natuur voor adviesbureaus' (samen met de Gegevensauthoriteit Natuur)
 • 11 februari 2009: 'Onderzoek en beschikbaarstelling van kennis door Deltares‘ (samen met Deltares)
 • 4 februari 2009: 'Ecologentekort en ecologenopleidingen'
 • 21 januari 2009: 'Flora- en faunawet' (ism Dienst Landelijk Gebied)

Themabijeenkomsten in 2008:

 • 2 december 2008: ‘Beheerplannen voor Natura 2000 gebieden’
 • 12 februari 2008: 'Aanbesteden' (samen met PIANOo, de organisatie van overheidsinkopers)

Themabijeenkomsten in 2007:

 • 17 november 2007: 'Het begrip significantie in de Natuurbeschermingswet'
 • 15 mei 2007: Beroepsethiek: integriteit handhaven onder druk van opdrachtgevers en concurrenten.
 • 30 januari 2007: 'De toepassing van de Flora- en Faunawet' (samen met de Dienst Landelijk Gebied)


In eerdere jaren werden themabijeenkomsten gehouden over de Natuurbeschermingswet, de  Kaderrichtlijn water. betaald offeren, de reconstructie, ecologisch onderzoek bij het RIZA, Habitatrichtlijn, natuurcompensatie, Flora- en faunawet, werken met groen en rood en over over ontheffingverlening voor de Flora- en faunawet.