Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

Het Netwerk Groene Bureaus is de brancheorganisatie voor ecologisch advies en onderzoek. Honderd adviesbureaus werken daarin samen aan kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging. Het Netwerk Groene Bureaus vertegenwoordigt driekwart van de ecologische adviseurs bij adviesbureaus.

Kwaliteit vraagt voortdurend aandacht
Natuur is gebaat bij de kwaliteit van besluitvorming over natuur. Daarvoor is goede advisering essentieel. Continue ontwikkeling van de kwaliteit van advisering, in een open discussie tussen belanghebbenden, is dan ook van groot belang.

We stimuleren de discussie over de kwaliteit van producten van onze leden en borgen de kwaliteit van hun producten op meerdere manieren: met de gedragscode, de klachtenprocedure, actieve toetsing van zittende leden, de beoordeling van rapportages én bureaus bij lidmaatschapsaanvragen, themabijeenkomsten en met het ontwikkelen van protocollen.

Gedragscode
Het NGB geeft met zijn gedragscode aan op welke wijze zijn leden deskundig, verantwoord, respectvol en integer adviseren op het gebied van natuur. Deze gedragscode maakt de leden van het NGB aanspreekbaar op de kwaliteit van hun werk. De gedragscode dient als ‘basis voor gesprek’ tussen bureaus, opdrachtgevers en andere belanghebbenden over het werk van de leden. Ook biedt de gedragscode de ‘basis voor gesprek’ tussen de leden onderling met als doel de branche maatschappelijk goed te laten functioneren.

Klachtenprocedure
Het NGB staat open voor klachten over zijn leden. Bestuur, klachtencommissie en ledenvergadering geven invulling aan de klachtenprocedure van het NGB. Na hoor, wederhoor en een gesprek tussen klager en bureau, toetst het bestuur de klacht aan de gedragscode van het NGB. Het bestuur zoekt in het gesprek met de betrokken partijen een oplossing die wordt vastgelegd in een bindend bestuursbesluit. Tegen het bestuursbesluit is beroep mogelijk bij de klachtencommissie. Het bestuur kan sancties vaststellen, met royement als uiterste mogelijkheid. Daartegen is beroep mogelijk bij de ledenvergadering.

Toetsing leden
Het NGB toetst jaarlijks eenderde van zijn zittende leden op kwaliteit. De betreffende bureaus leveren drie producten (adviezen, onderzoeksrapporten of andere producten met een directe relatie tot een opdrachtgever) en cv's van medewerkers, van maximaal twee jaar oud. De toetsing van de kwaliteit van rapportages op basis van vaste criteria en van het opleidingsniveau van de medewerkers leidt - indien nodig - tot een advies voor verbetering en een verbeterplan, op initiatief van het lid of van het bestuur.

Beoordeling nieuwe leden
Het NGB toetst alle bureaus die zich melden voor het lidmaatschap. Recente rapportages en de opleiding van de medewerkers dienen te voldoen aan de vereiste kwaliteit. Bij positief resultaat wordt de aanmelding voorgelegd aan de leden die op inhoudelijke gronden - met de gedragscode als basis - bezwaar kunnen maken. Bureaus die (nog) niet voldoen aan de vereiste kwaliteit, wordt het kandidaatschap aangeboden.

Kandidaatschap
Met het kandidaatschap geeft het Netwerk Groene Bureaus invulling aan zijn doelstelling de kwaliteit van ecologische advisering in Nederland te verbeteren.

Een adviesbureau dat - nog - niet voldoet aan de eisen voor het lidmaatschap (voldoen aan gestelde kwaliteitseisen en minimaal twee jaar in bedrijf) kan via een 'kandidaatschap' de faciliteiten van het Netwerk Groene Bureaus gebruiken, als voorbereiding op een lidmaatschap. Het adviesbureau kan zich tijdens het kandidaatschap geen lid noemen omdat het lidmaatschap van het Netwerk Groene Bureaus gebonden is aan een zekere kwaliteit en economische levensvatbaarheid.

In principe vraagt een adviesbureau na één jaar kandidaatschap het lidmaatschap aan. Bij de aanvraag van het lidmaatschap wordt de kandidaat (opnieuw) getoetst aan de eisen die het Netwerk Groene Bureaus stelt.

Themabijeenkomsten
Het NGB werkt aan kwaliteit via themabijeenkomsten met leden, opdrachtgevers, overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties over actuele ontwikkelingen in het werkveld. Ontwikkelingen worden vanuit het perspectief van de adviesbureaus belicht en bediscussieerd: kennisinhoudelijk (onder meer op het gebied van ecologie en (de interpretatie van) wetgeving) en ook gericht op bedrijfsvoering (acquisitie, aanbesteding, opdrachtnemerschap en ethiek). Daarmee biedt het NGB de mogelijkheid om in informele sfeer te praten over de praktijk van alledag en zo van elkaar te leren. Jaarlijks organiseert het NGB vier tot vijf bijeenkomsten, vaak in samenwerking met andere organisaties, zoals provincies (Gelderland, Noord-Brabant, Noord-Holland, Utrecht, Overijssel), BIJ12, BNSP, NVTL, Naturalis, Particuliere Gegevensbeherende Organisaties en Cumela.

Protocollen
Inventarisatieprotocollen leggen de kwaliteit van inventarisaties vast. Het NGB initieerde in 2008 het 'vleermuisprotocol' dat voor elke vleermuissoort beschrijft aan welke eisen inventarisaties moeten voldoen. Het bevoegd gezag adviseert alleen positief over ontheffingaanvragen - waarbij vleermuizen betrokken zijn - als het vleermuisprotocol is gebruikt dan wel afwijking daarvan ecologisch goed beargumenteerd is. Het vleermuisprotocol wordt intensief gebruikt en jaarlijks geëvalueerd.

In 2017 zijn vergelijkbare protocollen opgesteld voor beschermde vissen, amfibieën, reptielen en vogels met jaarrond beschermde nesten. AI eerder (2005) ontwikkelde het NGB samen met soortenorganisaties (destijds PGO's) en de KNAW protocollen om het welzijn van dieren bij inventarisatie te borgen. Het toenmalige ministerie van EZ gebruikte die protocollen bij ontheffingverlening voor inventarisaties.

Voor leden van het NGB is het gebruik van deze protocollen verplicht.