Netwerk Groene Bureaus

netwerk groene bureaus
brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging

21 aug 2017

Het ontwerp-goedkeuringsbesluit ‘Gedragscode natuurinclusief renoveren’ van staatssecretaris Van Dam pakt negatief uit voor beschermde vleermuizen. Het Netwerk Groene Bureaus adviseert negenentwintig aanpassingen van het besluit. De brancheorganisatie ontraadt zijn leden deze gedragscode en het ontwerp-goedkeuringsbesluit te gebruiken in hun adviezen aan opdrachtgevers.

Het ministerie van EZ wil de ‘Gedragscode natuurinclusief renoveren’ goedkeuren. De gedragscode is ontwikkeld om bij het isoleren van gebouwen negatieve effecten op beschermde soorten te voorkomen. Het NGB waardeert het initiatief voor het opstellen van een gedragscode. In zijn uitgebrachte zienswijze op het ontwerp-goedkeuringsbesluit toont het NGB aan dat de voorgestelde werkwijze echter leidt tot aantasting van de instandhouding van beschermde vleermuissoorten. De werkwijze geeft geen zekerheid over de aanwezigheid of afwezigheid van kwetsbare soorten, hun mogelijke gebruik van gebouwen (zoals massawinterverblijfplaatsen), de effectiviteit van voorgenomen maatregelen, de afwezigheid van negatieve bijwerkingen van maatregelen en het bereiken van de beoogde overcompensatie.

Van veel voorgestelde maatregelen is de effectiviteit niet bewezen, veel maatregelen zijn uitgesproken experimenteel of hebben een negatief effect op de beschermde soorten. Het NGB ontraadt zijn leden dan ook de gedragscode en het ontwerp-goedkeuringsbesluit in deze vorm te gebruiken in hun adviezen aan opdrachtgevers. Advisering die kan leiden tot wetsovertreding en stillegging van projecten voldoet niet aan de kwaliteitseisen die het NGB aan zijn leden stelt.

Het NGB stelt negenentwintig aanpassingen van het ontwerp-goedkeuringsbesluit voor om instandhouding van de soorten bij renovatie voor energiebesparing mogelijk te maken. Goedkeuring van de gedragscode op basis van de Wet natuurbescherming is alleen mogelijk bij zekerheid over de instandhouding. Het NGB vraagt staatssecretaris Van Dam het goedkeuringsbesluit aan te passen. Indien aanpassing niet mogelijk blijkt, stelt het NGB voor de gedragscode te beperken tot alleen de gewone dwergvleermuis dan wel de gedragscode niet goed te keuren, in afwachting van een verbeterde gedragscode.

Het belang van energiebesparing rechtvaardigt de vrijstelling van verboden in de Wet natuurbescherming. Energiebesparing kan echter geen reden zijn om de noodzakelijke werkzaamheden zonder een goede voorbereiding uit te voeren. De gedragscode en het ontwerp-goedkeuringsbesluit nodigen daartoe uit. Met een goede planning en tijdige uitvoering van efficiënt opgezet onderzoek zijn negatieve gevolgen voor de instandhouding van beschermde, kwetsbare soorten zo goed als onnodig.

De zienswijze van het Netwerk Groene Bureaus leest u hier.